znalecká organizace zapsaná ministerstvem spravedlnosti v Ústředním věstníku České republiky

znalecké posudky, oceňování a expertní práce v oborech


s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku, ceny a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analyz projektů, posuzování bankovních a finančních činnosti včetně oceňování cenných papíru, oceňování průmyslového a obchodního vlastnictví, ochranných známek a know-how, oceňování provozního opotřebení, životnosti a spolehlivosti strojů, strojních zařízení, strojních technologií manipulačních a dopravních prostředků, předmětů a výrobků, staveb, dale posuzovaní organizační a výpočetní techniky včetně software a kancelářského zařízení všeho druhu.